Sociale activering

Sociale activering is bedoeld voor klanten waarbij een indirecte relatie met de arbeidsmarkt kan worden gelegd. Voor deze klanten zal maatschappelijke participatie het eerste doel zijn, alvorens de arbeidsmarkt in zicht komt.

Het gaat hier om klanten die:

 • een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben
 • in een sociaal isolement verkeren of dreigen te komen
 • in een achterstandspositie verkeren
 • meervoudige maatschappelijke problematiek hebben

Het multi-disciplinaire aanbod werkt binnen sociale activering succesvol. De combinatie van hulpverlening en dienstverlening, individuele begeleiding, activerende groepsactiviteiten en werkervaring werkt motiverend en stimulerend. De klant wordt door deze stimulansen geprikkeld. Dit moet er toe leiden dat er een dagritme wordt opgebouwd en structuur wordt aangebracht, waardoor klant weer mee kan draaien in de maatschappij.

De kandidaten letterlijk in beweging krijgen is een uitdaging die DGO graag aangaat. Uit onderzoek is gebleken dat regelmatige fysieke beweging een succesvolle bijdrage levert aan het re-integratieproces. Naast een conditionele opbouw is er ook sprake van een sociale activering. Wij besteden in ons programma en begeleidingsmethodiek aandacht aan het stimuleren van sportieve activiteiten.

De begeleiding wordt individueel aangeboden, maar is tevens mogelijk in groepsverband en heeft tot doel om het sociaal isolement van de kandidaat te doorbreken en hun zelfvertrouwen te vergroten. Tevens worden de kandidaten gestimuleerd tot het nemen van actie en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag. De kandidaten moeten zelf een beeld krijgen van hun mogelijkheden en onmogelijkheden.

Tijdens de begeleiding staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Bewustwording; kennismaking, vertrouwen en de voorbereiding op een werkoriëntatieplaats
 • Attitudeverandering; onderzoek naar eigen kwaliteiten en beperkingen en het kunnen maken van een positieve vertaling hiervan
 • Sociale en communicatieve vaardigheden; kandidaten krijgen op basis van opdrachten en werkoriëntatie die vaardigheden aangeleerd die van belang zijn bij het sociale verkeer en bij de uitoefening van werk
 • Handelen en verantwoordelijkheid; de klant maakt een persoonlijk actieplan

Activering en bemiddeling blijkt het meest succesvol wanneer de kandidaat een concrete werkomgeving geboden wordt. Daarom is het in deze fase met name van belang dat de kandidaat:

 • actief deelneemt aan het werkzame leven
 • arbeidsritme opdoet
 • verantwoordelijkheden neemt t.a.v. afspraken, taken, etc.
 • zich bewust wordt van mogelijkheden en beperkingen
 • de doelstellingen die worden genoemd direct kan vertalen naar de praktijk: de werkvloer!!

Uiteraard zullen we er naar streven om de werkoriëntatieplaats zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden. Het groeimodel wordt hier gehanteerd. De kandidaat begint met een beperkt aantal uren en veel begeleiding waarna kan worden doorgegroeid naar meer uren, minder begeleiding en aangepaste taken. Op de werkoriëntatieplaats zal een vaste werkbegeleider worden aangewezen, die als aanspreekpunt fungeert m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden. De werkadviseur/jobcoach van DGO is verantwoordelijk voor de werkplekcoaching.

In de kolom rechts staan de actuele werkervaringsplaatsen met meer informatie!

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of wilt u een vrijblijvend gesprek aanvragen neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!