Sociale activering

trajecten naar werk

Sociale activering is bedoeld voor klanten waarbij een indirecte relatie met de arbeidsmarkt kan worden gelegd, voor deze klanten zal maatschappelijke participatie het eerste doel zijn, alvorens de arbeidsmarkt in zicht komt. Het gaat hier om klanten die:

 • een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben
 • in een sociaal isolement verkeren of dreigen te komen
 • in een achterstandspositie verkeren
 • meervoudige maatschappelijke problematiek hebben
 • Vanuit jeugdzorg komen
 • een detentie verleden hebben

Het multi disciplinaire aanbod werkt binnen sociale activering succesvol. De combinatie van hulpverlening en dienstverlening, individuele begeleiding, activerende groepsactiviteiten en werkervaring werkt motiverend en stimulerend. De klant wordt door deze stimulansen geprikkeld. Dit moet er toe leiden dat er een dagritme wordt opgebouwd en structuur wordt aangebracht, waardoor klant weer mee kan draaien in de maatschappij.

De kandidaten in beweging krijgen is een uitdaging die wij graag aangaan. Uit onderzoek is gebleken dat regelmatige fysieke beweging een succesvolle bijdrage levert aan het reïntegratieproces. Naast een conditionele opbouw is er ook sprake van een sociale activering. Wij besteden in ons programma en begeleidingsmethodiek aandacht aan het stimuleren van sportieve activiteiten.

De begeleiding wordt individueel aangeboden in is tevens mogelijk in groepsverband en heeft tot doel om het sociaal isolement van de kandidaat te doorbreken en hun zelfvertrouwen te vergroten. Tevens worden men gestimuleerd tot het nemen van actie en het nemen van verantwoordelijkheid van eigen gedrag. De kandidaten  moeten zelf een beeld krijgen van hun mogelijkheden en onmogelijkheden.

Tijdens de begeleiding staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Bewustwording; kennismaking, vertrouwen en de voorbereiding op een werkoriëntatieplaats.
 • Attitudeverandering; onderzoek naar eigen kwaliteiten en beperkingen en het kunnen maken van een positieve vertaling hiervan
 • Sociale en communicatieve vaardigheden; kandidaten krijgen op basis van opdrachten en werkoriëntatie die vaardigheden aangeleerd die van belang zijn bij het sociale verkeer en bij de uitoefening van werk
 • Handelen en verantwoordelijkheid; de klant maakt een persoonlijk actieplan

Activering en bemiddeling blijkt het meest succesvol wanneer de kandidaat een concrete werkomgeving geboden wordt het is in deze fase met name van belang dat kandidaat:

 • actief deelneemt aan het werkzame leven
 • arbeidsritme opdoet
 • verantwoordelijkheden neemt t.a.v. afspraken, taken, etc.
 • zich bewust wordt van mogelijkheden en beperkingen
 • de doelstellingen die worden genoemd direct kan vertalen naar de praktijk: de werkvloer!!

Uiteraard zullen we er naar streven om de werkoriëntatieplaats zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden. Het groeimodel wordt hier gehanteerd. De kandidaat begint met een beperkt aantal uren en veel begeleiding waarna kan doorgroeien naar meer uren, minder begeleiding en aangepaste taken. Op de werkoriëntatieplaats zal een vaste werkbegeleider worden aangewezen die als aanspreekpunt fungeert  m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden, de werkadviseur/jobcoach is verantwoordelijk voor de werkplekcoaching.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of wilt u een vrijblijvend gesprek aanvragen neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!